109/TB-UBH V/v về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố – dấu ấn một nhiệm kỳ và vai trò của hệ thống Mặt trận thành phố trong thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh” trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

278

Download (PDF, 1.8MB)