Mẫu báo cáo số liệu

443

Các mẫu báo cáo số liệu dành cho các Liên đội do Hội đồng Đội Thành phố thống nhất triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2022. Các đơn vị vui lòng thực hiện Báo cáo số liệu theo yêu cầu của Hội đồng Đội quận theo các mẫu này.