108-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đón tiếp Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) và Chương trình Gia đình nuôi (HOMESTAY) tại địa bàn quận Phú Nhuận năm 2019

335

108-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đón tiếp Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) và Chương trình Gia đình nuôi (HOMESTAY) tại địa bàn quận Phú Nhuận năm 2019