49-KHLT/ĐTN-CAQ Đảm bảo công tác an ninh trong thời gian đón Đoàn đại biểu “Chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019” (SSEAYP 2019) về ở nhà dân tại quận Phú Nhuận – Chương trình Homestay năm 2019

326

49-KHLT/ĐTN-CAQ Đảm bảo công tác an ninh trong thời gian đón Đoàn đại biểu “Chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019” (SSEAYP 2019) về ở nhà dân tại quận Phú Nhuận – Chương trình Homestay năm 2019