56-KHPH/ĐTN-QS-TDTT Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho đoàn viên thanh niên, chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

266

56-KHPH/ĐTN-QS-TDTT Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho đoàn viên thanh niên, chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”