566-TB/ĐTN-HLHPN Kết quả và tổ chức khen thưởng đợt 2, triển khai đợt 3 hội thi trực tuyến “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020

395

566-TB/ĐTN-HLHPN Kết quả và tổ chức khen thưởng đợt 2, triển khai đợt 3 hội thi trực tuyến “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020