Thư mời họp góp ý dự thảo Kế hoạch CDTN Hoa phượng đỏ lần thứ 15 năm 2020 và triển khai thông báo khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2019-2020

669

Thư mời họp góp ý dự thảo Kế hoạch CDTN Hoa phượng đỏ lần thứ 15 năm 2020 và triển khai thông báo khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2019-2020