62-KHPH/CLB-CCB-QĐ-PGD&ĐT Cuộc thị thiết kế phóng sự ngắn về truyền thống – văn hóa gia đình, thiết kế phim âm nhạc tuyên truyền ca khúc cách mạng và tuyên dương Gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” năm 2020

484

62-KHPH/CLB-CCB-QĐ-PGD&ĐT Cuộc thị thiết kế phóng sự ngắn về truyền thống – văn hóa gia đình, thiết kế phim âm nhạc tuyên truyền ca khúc cách mạng và tuyên dương Gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” năm 2020