13-KH/HĐĐ Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các Liên đội, Chi đội thuộc quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020 – 2021

196

13-KH/HĐĐ Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các Liên đội, Chi đội thuộc quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020 – 2021