50-TB/HĐĐ Vv thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, lịch họp giao ban, phân cụm thi đua và công tác xây dựng Đội năm học 2020 – 2021

558

50-TB/HĐĐ Vv thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, lịch họp giao ban, phân cụm thi đua và công tác xây dựng Đội năm học 2020 – 2021