148-KH/ĐTN-TNTH Chỉ đạo tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn khu vực trường học trực thuộc Quận đoàn và chi đoàn giáo viên trực thuộc Đoàn 15 phường năm học 2020 – 2021

400

148-KH/ĐTN-TNTH Chỉ đạo tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn khu vực trường học trực thuộc Quận đoàn và chi đoàn giáo viên trực thuộc Đoàn 15 phường năm học 2020 – 2021