153-KH/ĐTN-VP Kiểm tra đánh giá chất lượng, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên/thiếu nhi Khu vực Địa bàn dân cư và Công nhân lao động – Lực lượng vũ trang năm 2020

418

153-KH/ĐTN-VP Kiểm tra đánh giá chất lượng, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên/thiếu nhi Khu vực Địa bàn dân cư và Công nhân lao động – Lực lượng vũ trang năm 2020