671-TB/ĐTN-BTC phân công tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020, chủ đề “Tự hào 90 năm – Tự hào cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

197

671-TB/ĐTN-BTC phân công tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020, chủ đề “Tự hào 90 năm – Tự hào cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Download (XLS, Unknown)