24/TB-UBH điều chỉnh nội dung tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Quốc tế những người tình nguyện lần 8 năm 2020 và ra quân đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19

316

24/TB-UBH điều chỉnh nội dung tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Quốc tế những người tình nguyện lần 8 năm 2020 và ra quân đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19