707-TB/ĐTN vv giới thiệu đại biểu tham dự chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ thiếu nhi Xuân Tân Sửu năm 2021

288

707-TB/ĐTN vv giới thiệu đại biểu tham dự chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ thiếu nhi Xuân Tân Sửu năm 2021

MAU 1- BẢNG KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (HDTE)

MAU 1_BANG KHAI THANH TICH DAI BIEU GAP GO LANH DAO

DS TRICH NGANG _HDTE

DS TRICH NGANG _GAP GO LANH DAO