712 – TB/ĐTN-TNTH Kết quả xét chọn và Chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt” Cấp Thành phố và tuyên dương “Học sinh 3 tốt” quận Phú Nhuận Năm 2020

281

712 – TB/ĐTN-TNTH Kết quả xét chọn và Chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt” Cấp Thành phố và tuyên dương “Học sinh 3 tốt” quận Phú Nhuận Năm 2020