19 – KH/HĐĐ về tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Liên hoan Trống kèn đội ta Quận Phú Nhuận năm học 2020 – 2021

165

19 – KH/HĐĐ về tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Liên hoan Trống kèn đội ta Quận Phú Nhuận năm học 2020 – 2021