67 – KHLT/ĐTN-QS-TDTT Tổ chức Hội thao TDTT chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 75 năm ngày Thể thao Việt Nam và 86 năm ngày Dân quân Tự vệ

339

67 – KHLT/ĐTN-QS-TDTT Tổ chức Hội thao TDTT chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 75 năm ngày Thể thao Việt Nam và 86 năm ngày Dân quân Tự vệ