165-KH/ĐTN-BTG Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

73

165-KH/ĐTN-BTG Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Thể lệ