TB 70-TB-HĐĐ Thay đổi thời gian địa điểm và nội dung Hội thi Nghi thức Đội TNTP HCM và Liên hoan Trống kèn đội ta QPN năm học 2020-2021

267

TB 70-TB-HĐĐ Thay đổi thời gian địa điểm và nội dung Hội thi Nghi thức Đội TNTP HCM và Liên hoan Trống kèn đội ta QPN năm học 2020-2021