71-TB/HĐĐ Nhắc nhở tham gia Trại Huấn luyện công nhận Huấn luyện viên Công tác Đội Thành phố – Bậc 1, lần IV – năm 2021

395

71-TB/HĐĐ Nhắc nhở tham gia Trại Huấn luyện công nhận Huấn luyện viên Công tác Đội Thành phố – Bậc 1, lần IV – năm 2021