758-TB/ĐTN-TNTH Mời ĐVTN tham gia lễ phát động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gđ 2021-2030 và Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2021

554

758-TB/ĐTN-TNTH Mời ĐVTN tham gia lễ phát động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gđ 2021-2030 và Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2021