766 – TB/ĐTN-BTG Thông tin KQ và tổ chức tổng kết khen thưởng Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021

865

766 – TB/ĐTN-BTG Thông tin KQ và tổ chức tổng kết khen thưởng Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021