20-KH/ĐTN-HĐĐ Kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi các Liên Đội trực thuộc năm học 2020-2021

522

20-KH/ĐTN-HĐĐ Kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi các Liên Đội trực thuộc năm học 2020-2021