175-KH/ĐTN-BTG Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2021

573

175-KH/ĐTN-BTG Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2021