69-KHLT/ĐTN-LĐLĐ Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật bầu cử QH, Luật bầu cử HĐND và các vấn đề liên quan đến QH, HĐND các cấp

427

69-KHLT/ĐTN-LĐLĐ Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật bầu cử QH, Luật bầu cử HĐND và các vấn đề liên quan đến QH, HĐND các cấp