309-KHLT/TNMT-MTTQ-HPN-CCB-LĐLĐ-ĐTN Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường năm 2021

213

309-KHLT/TNMT-MTTQ-HPN-CCB-LĐLĐ-ĐTN Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường năm 2021