659-CV/HĐĐ Giới thiệu nhân sự tham gia thành viên BCĐ hè quận và xây dựng, góp ý dự thảo nội dung, kinh phí tổ chức sinh hoạt hè năm 2021

208

659-CV/HĐĐ Giới thiệu nhân sự tham gia thành viên BCĐ hè quận và xây dựng, góp ý dự thảo nội dung, kinh phí tổ chức sinh hoạt hè năm 2021