789-TB/ĐTN-BMT Đoàn TNCS HCM QPN tham gia tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế toàn dân

214

789-TB/ĐTN-BMT Đoàn TNCS HCM QPN tham gia tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế toàn dân