185-KH/ĐTN-BTG Tổ chức Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05. Tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016 – 2020 và Làm theo lời Bác

483

185-KH/ĐTN-BTG Tổ chức Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05. Tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016 – 2020 và Làm theo lời Bác