798-TB/ĐTN-BTC Trích nộp và một số vấn đề lưu ý trong việc thu, chi và trích nộp Đoàn phí năm 2021 thực hiện báo cáo số liệu đoàn viên 6 tháng đầu năm 2021

217

798-TB/ĐTN-BTC Trích nộp và một số vấn đề lưu ý trong việc thu, chi và trích nộp Đoàn phí năm 2021 thực hiện báo cáo số liệu đoàn viên 6 tháng đầu năm 2021