75-TB/HĐĐ Đẩy mạnh tham gia sân chơi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí năm 2021 với chủ đề Hành tinh xanh – Green Earth

199

75-TB/HĐĐ Đẩy mạnh tham gia sân chơi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí năm 2021 với chủ đề Hành tinh xanh – Green Earth