810 – TB Vv tổ chức chương trình ATM gạo và tủ lạnh vì cộng đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid19

198

810 – TB Vv tổ chức chương trình ATM gạo và tủ lạnh vì cộng đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid19