816–TB/ĐTN-BTG Kết quả bình chọn tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM gđ 2016 – 2020, tuyên dương Làm theo lời Bác

296

816–TB/ĐTN-BTG Kết quả bình chọn tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM gđ 2016 – 2020, tuyên dương Làm theo lời Bác