825-TB/ĐTN-BMT đăng ký xét duyệt gói hỗ trợ đặc biệt dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tình nguyện, tình nguyện viên bị phơi nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

309

825-TB/ĐTN-BMT đăng ký xét duyệt gói hỗ trợ đặc biệt dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tình nguyện, tình nguyện viên bị phơi nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19