80-TB.HĐĐ Tổ chức Chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Tổng phụ trách Đội Thành phố mới nhận nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

351

80-TB.HĐĐ Tổ chức Chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Tổng phụ trách Đội Thành phố mới nhận nhiệm vụ năm học 2021 – 2022