835-TB/ĐTN-BTG Vận động ĐVTN tham gia sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19

223

835-TB/ĐTN-BTG Vận động ĐVTN tham gia sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19