837-TB/ĐTN-BTG Mời ĐVTN tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

747

837-TB/ĐTN-BTG Mời ĐVTN tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1c2mB8yf5r7jzcs9HIsxndpLXDuqX76pG/view?usp=sharing