83-TB/HĐĐ Giới thiệu đội viên, học sinh là con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhận học bổng từ chương trình “Cảm ơn những điều phi thường”

172

83-TB/HĐĐ Giới thiệu đội viên, học sinh là con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhận học bổng từ chương trình “Cảm ơn những điều phi thường”