85-TB/HĐĐ BCSL đầu năm học và quyết định Tổng phụ trách Đội; Giáo viên Tổng phụ trách Đội tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở

836

85-TB/HĐĐ BCSL đầu năm học và quyết định Tổng phụ trách Đội; Giáo viên Tổng phụ trách Đội tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở