844-TB/ĐTN–TNTH Triển khai xét trao học bổng “Tiếp sức tới trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

346

844-TB/ĐTN–TNTH Triển khai xét trao học bổng “Tiếp sức tới trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19