87-TB/HĐĐ Tổ chức Chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Tổng phụ trách Đội Thành phố công tác trên 2 năm năm học 2021 – 2022

262

87-TB/HĐĐ Tổ chức Chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Tổng phụ trách Đội Thành phố công tác trên 2 năm năm học 2021 – 2022