846-TB/ĐTN-TNTH tham gia tập huấn cán bộ Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên năm học 2021 – 2022

150

846-TB/ĐTN-TNTH tham gia tập huấn cán bộ Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên năm học 2021 – 2022