849-TB/ĐTN-BCNLĐ Kết quả xét chọn và tổ chức tuyên dương Chi đoàn – Chi hội Ngoài nhà nước tiêu biểu năm 2021 và Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị

269

849-TB/ĐTN-BCNLĐ Kết quả xét chọn và tổ chức tuyên dương Chi đoàn – Chi hội Ngoài nhà nước tiêu biểu năm 2021 và Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị