850-TB/ĐTN-BTG Thông tin kết quả đợt 2 cuộc thi “Đọc sách thật phong cách” lần 2 năm 2021 và cuộc thi viết “Tuổi trẻ Phú Nhuận chung tay đẩy lùi Covid-19”

659

850-TB/ĐTN-BTG Thông tin kết quả đợt 2 cuộc thi “Đọc sách thật phong cách” lần 2 năm 2021 và cuộc thi viết “Tuổi trẻ Phú Nhuận chung tay đẩy lùi Covid-19”