857-TB/ĐTN-BTG Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện 05-CT.TW tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gđ 2016 – 2020. Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu Làm theo lời Bác năm 2021

267

857-TB/ĐTN-BTG Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện 05-CT.TW tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gđ 2016 – 2020. Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu Làm theo lời Bác năm 2021