863-TB/ĐTN-BTC Chương trình đào tạo Trung cấp Công tác Thanh niên và Chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2021

289

863-TB/ĐTN-BTC Chương trình đào tạo Trung cấp Công tác Thanh niên và Chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2021