871-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, gắn tới nghiệp vụ chuyên môn pháp luật và Công đoàn

231

871-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, gắn tới nghiệp vụ chuyên môn pháp luật và Công đoàn