200-KH/ĐTN-BTC Tổ chức Đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới ĐHĐB Đoàn TNCS HCM QPN lần thứ XII và ĐHĐB Đoàn TNCS HCM TpHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

801

200-KH/ĐTN-BTC Tổ chức Đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới ĐHĐB Đoàn TNCS HCM QPN lần thứ XII và ĐHĐB Đoàn TNCS HCM TpHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027