883-TB/ĐTN-BTC Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2022 – 2027

288

883-TB/ĐTN-BTC Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2022 – 2027